Visie

In het pedagogisch beleid van onze kinderopvang gaan wij ervan uit dat ‘ieder kind uniek is’ en vanuit respect voor het individuele kind streven wij ernaar om aan te sluiten bij de dag van vandaag en het moment van nu, van ieder kind, dat bij ons is. Wij willen kinderen in de gelegenheid stellen om zich te kunnen ontwikkelen door te ervaren en waar individuele positieve aandacht, respect, veiligheid en geborgenheid geboden wordt. Een plek waar kinderen iedere dag kunnen genieten van ruimte, rust, dieren en natuur. Kortom een plek waar kind en natuur hand in hand gaan. Het spelend leren is bij ons een belevenis voor kinderen.

De Mukkenstal stelt hoge eisen aan kwaliteit. Deze kwaliteit houden we hoog door te werken volgens het handboek van de VAK, verenigde agrarische kinderopvang. Jaarlijks stellen wij het jaarplan op dat onderdeel is van de structurele kwaliteitsverbetering volgens het ISO kwaliteitsmanagementsysteem. Hierin worden doelstellingen geformuleerd, geanalyseerd en bijgesteld.

In ons veiligheid- en gezondheidsbeleid worden de risico’s in en om de opvang, voor kinderen én medewerkers in kaart gebracht. Er wordt benoemd welke grote en kleine risico’s er zijn en welke eventuele maatregelen er genomen moeten worden. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd met het team en bijgesteld. Omdat we dieren op onze locatie hebben wordt ook hier extra aandacht aan besteed en wordt jaarlijks het zoönose keurmerk bijgewerkt. Dit wil zeggen dat we stilstaan bij eventuele risico’s, alerter zijn op dierziektes en onze dieren waar nodig vaccineren.